Archives

Hvordan legger jeg til personer som kan hente?

Slik legger du til personer som har lov til å hente ditt/dine barn i barnehage/SFO: Åpne menyen og velg ”Personer som kan hente”. Klikk på ”Legg til person”. Angi navn og relasjon til barnet og hvilket/hvilke barn det gjelder. Klikk på ”Legg til”.

For å kunne legge til personer i listen må du bekrefte din identitet.

Etter du har bekreftet din identitet og lagt til personen som kan hente, vil du også kunne velge denne personen ved registrering av henteavtale.

Hva menes med stengte dager?

Dager som barnehagen eller avdelingen holder stengt (f.eks på grunn av helligdager eller planleggingsdager) markeres i oversikten. På disse dagene kan du ikke gjøre endringer.

Du får også en beskjed om hvilken dato/datoer dette gjelder for.

Hvordan fjerner jeg en oppholdsplan?

Når du sender inn en ny oppholdsplan havner denne i kø for å bli godkjent av barnehagen/SFO. Finnes det en oppholdsplan fra tidligere, vil den nye erstatte den gamle så fort denne er godkjent.

Når en oppholdsplan venter på å bli godkjent kan foresatte slette denne (tilbakekalle oppholdsplanen). Da forsvinner oppholdsplanen fra systemet. Finnes det en godkjent oppholdsplan fra tidligere vil denne fremdeles gjelde. Planer som er godkjent kan ikke slettes. Det må da sendes inn ny plan for ny godkjenning.

Slik tar du bort en oppholdsplan som venter på godkjenning
1. Gå til Oppholdsplan.
2. Klikk på oppholdsplanen du vil fjerne.
3. Trykk på knappen ”slett oppholdsplan”. Oppholdsplanen vil nå slettes og fjernes fra systemet.

Eldre oppholdsplaner som ikke lenger er gjeldende (etter at en ny oppholdsplan er sendt inn og godkjent) blir liggende i listen under Tidligere oppholdsplaner. Dette for at du skal kunne gjenbruke hele eller deler av disse når du skaper en ny plan.

Hvorfor kan jeg ikke angi årsak til fraværet?

Din kommune velger selv om det skal være tillatt å sende fraværsårsak i fritekstfelt til skole. Det er ikke mulig å sende fraværsårsak i fritekstfelt til barnehage/SFO. Dersom man i app velger å sende fravær til både skole og sfo, eventuelt skole og barnehage for flere barn, vil det uansett ikke være mulig å legge til fraværsårsak i fritekstfelt.

Hvordan registrer jeg fravær eller fri

Registrer fravær eller friDet finnes flere muligheter for å registrere fravær eller fri. Fri gjelder kun for barnehage/SFO, mens fravær gjelder for barnehage, SFO og skole

Via oversikten.
1. Klikk på det aktuelle barnet og datoen det skal registreres fravær eller fri for.

2. Velg ”Registrer Fravær” eller ”Registrer Fri”.

3. Velg eller kontroller at registreringen gjelder for riktig barn.

4. Velg start- og sluttdato for registreringen (eller kontroller at dato er korrekt)
Vær oppmerksom på at hele dager er forhåndsvalgt. For å angi timesfravær, ta bort haken for «heldag».

5. Klikk på Send inn-knappen.

Registreringen kan også gjøres via Send inn-knappen (i menyraden nederst på siden): Når du klikker på knappen åpnes en hurtigmeny. Velg «Registrer Fravær» eller «Registrer Fri». Angi deretter gjeldende informasjon som beskrevet i de overstående punktene 3, 4 og 5.

Via Fravær (i menyradens nederst på siden): Du kommer her til siden for tidligere registrert fravær. Har du registrert fravær/fri tidligere, vil disse synes her. Klikk på knappen «Registrer Fravær» (eller fri). Angi deretter gjeldende informasjon som beskrevet i de overstående punktene 3, 4 og 5.

Vær oppmerksom på at visse kommuner/barnehager kun tillater at man registrerer fravær noen få dager i forkant.

Jeg vil endre/bytte tider i oppholdsplanen. Hvordan gjør dette?

Av operasjonelle grunner, må barnehagen vite når barnet ditt skal være på plass. Midlertidige justeringer må gjøres i god tid og godkjennes av barnehagen før de vises i appen.

Slik gjør du en midlertidig justering av oppholdssplanen.
1. I oversikten – klikk på den aktuell dato og aktuelle barn som justeringen gjelder for.

2. Velg ”Juster tid”

3. Angi de tider som justeringen skal gjelde for.

Gjelder justeringen for flere dager?
4A. Klikk på ”Juster flere dager”-knappen.

4B. Angi tidsperiode (start- og sluttdato for den midlertidige justeringen) og klikk på «Fortsett».

4C. Angi deretter tider i timeplanleggeren for den angitte perioden.

5. Send inn.

Vær oppmerksom på at hvis du sender tomme dager for justeringen, går disse dagene tilbake til den tidligere angitte standardplanen. Hvis endringen er lengre, kan det være bedre å sende inn en ny oppholdssplan.

Hvordan registrerer jeg en oppholdsplan i barnehagen/SFO?

Hvordan sender jeg inn en oppholdsplan til barnehagen/SFO?Det finnes flere muligheter for å registrere et nytt oppholdsplan.

Via Send inn-knappen (i menyraden nederst på siden): Klikk deg inn og menyen som vises ovenfor vil åpnes. Velg ”Registrer oppholdsplan”. Navn og dato er da ikke forhåndsvalgt.

Oppholdstid (i menyraden nederst på siden): Du kommer her til siden for gjeldende og tidligere registrerte oppholdsplaner. Klikk på ”Registrer oppholdsplan”.

Gjør som følger:

1. Velg eller kontroller startdato.

2. Velg eller kontroller antall uker. Antall uker er det antall uker med ULIKE tider du sender inn til barnehagen (velg 1 uke ved like tider hver uke).

OBS! Registrerte uker repeteres etter avsluttet periode (se neste spørsmål).

3. Velg eller kontroller hvilket barn oppholdsplanen skal gjelde for.

4. Angi tidene hvor barnet skal leveres og hentes. Om samme tider gjelder for flere dager, klikker du bare på de dagene det gjelder.

Om barnet har flere tider på samme dag (for eksempel noen timer på formiddag og en på ettermiddag), velg ”Ekstra tid på dag” for å legge til en ekstra tidsperiode på samme dag.

De dagene barnet ikke skal være i barnehagen lar man stå blanke.

5. Klikk OK.

OBS! Om du har samme tider flere uker etter hverandre, holder det at du fyller ut for 1 uke. Oppholdsplanen du lager vil være rullerende og gjentas etter hver avsluttet omgang.
Eksempel: Lager du en oppholdsplanplan for mandag til fredag, vil denne repeteres påfølgende uke.

6. Om du vil lage en fler-ukers tidsplan vil du få mulighet til å angi hvor mange uker planene skal gjelde for, før du kommer inn til selve timeplanleggeren. De ukene du angir kan ha ulike tider. Vil du øke eller minske antall uker, kan du i timeplanleggeren justere antallet med knappen som viser antall uker.

Hvordan sender jeg inn en oppholdsplan til barnehagen/SFO?7. Kopier tidligere oppholdsplan? Har du registrert en oppholdsplan i appen tidligere, kan du gjenbruke denne for å skape nye. Klikk da på kopier-symbolet.

8. Når du er klar, klikk på «send».

9. Vær oppmerksom på at oppholdsplanen må bli godkjent av barnehagen før den aktiveres (les mer her).

Hva menes med at oppholdsplan repeteres (rullende oppholdsplan)?

En repeterende oppholdsplan (eller ofte kalt ”rullende oppholdsplan”) er en oppholdsplan som repeteres etter hver avsluttet omgang.

Om du lager en oppholdsplan for én uke (f.eks mandag til fredag) vil denne repeteres påfølgende uker inntil ny endring registreres.

På samme måte fungerer det om du lager en flerukers oppholdsplan (eksempelvis om barnet har oppholdstid 8-16 / 7-15 annenhver uke). Oppholdsplanen repeteres inntil ny endring registreres.