Generelle forhold

Disse generelle vilkårene gjelder. 2018: 1 ble oppdatert 2018-11-05.

Ved å installere eller bruke appen, samtykker du til å være bundet av disse vilkårene og betingelsene som styrer bruken av appen. Ikke installer eller bruk appen med mindre du godtar disse vilkårene. Vær oppmerksom på at du også må bekrefte at du har lest personvernreglene våre før du installerer eller bruker appen.

1. Generelt

1.1 Disse generelle vilkårene ("Vilkårene") gjelder når IST AS ("IST", "vi" eller "oss"), org. nr. 970944443, Elveveien 81, 1366 Lysaker leverer applikasjoner og webtjenester med det formål å organisere og tilrettelegge familiens hverdag både for private forhold og i forbindelse med kommunikasjon og administrasjon ift barnets skole-/barnehagegang ("Tjenesten" / "Tjenestene").

1.2 Tjenestene leveres via nettsiden vår https://isthome.no/ ("Nettstedet") og gjennom mobilapplikasjoner for iOS og Android kan lastes ned fra f.eks App Store eller Google Play ("Programvarebutikker") . Disse vilkårene gjelder uavhengig av hvilken plattform Tjenesten blir gitt til deg og om Tjenesten blir gitt til deg gjennom en kommune, skole, barnehage eller annen organisasjon ("Organisasjon") eller direkte til deg som privatperson, som bruker av Tjenesten for privat bruk ("Privat bruker" "). En organisasjon og en privat bruker blir heretter referert til samlet ("Brukere", "du" og "deg").

1.3 Tjenesten leveres gratis til private brukere i standardversjonen. Organisasjoner betaler et gebyr for tjenesten som spesifikt avtales med IST.

1.4 Avtaler om inngåelse av tjenesten kan ikke inngås av barn under 18 år uten samtykke.

1.5 Tjenesten kan brukes på mobiltelefon, nettbrett eller annen egnet enhet ("Enheter").

1.6 I forbindelse med at brukeren godtar disse vilkårene og eventuelle tilleggsbetingelser ("avtalen"), mottar brukeren en lisens i samsvar med punkt 3.1 for å bruke tjenesten.

2. Om tjenesten

2.1 For å få tilgang til tjenesten, må du først godta vilkårene og eventuelle tilleggstjenestevilkår, og deretter bekrefte at du har mottatt informasjon om vår behandling av dine personopplysninger i forbindelse med leveranse av tjenesten. Når du har gjort dette, er det inngått en avtale mellom deg og IST.

2.2 Før du kan bruke tjenesten, må du bekrefte ved å opprette en konto der du registrerer e-postadressen og passord. Det er brukerens ansvar å velge et sikkert passord og forhindre uautorisert tilgang til passordet og brukerkontoen (som definert nedenfor). IST er ikke ansvarlig for brukerens valg av passord eller for brukerens lagring av passord. Et alternativ til å opprette en konto for bekreftelse er at du autentiserer med SkoleID. Disse to bekreftelsesalternativene vil fortsatt bli referert til som ("brukerkonto"). For å bruke tjenesten, logg inn via brukerkontoen din.

2.3 Innenfor rammen av tjenesten kan brukeren invitere andre personer til å bruke tjenesten. Hvis brukeren gir en anne person tilgang til en egen brukerkonto, kan personen det gjelder bruke tjenesten med visse begrensninger. I disse tilfellene har IST et kontraktsforhold med brukeren og er ikke ansvarlig for brukerens invitasjon til andre personer så lenge disse personene bruker brukerens brukerkonto og ikke har opprettet en egen brukerkonto.

2.4 Brukeren kan laste opp, publisere, lagre og dele bilder, tekster, dokumenter, videoer, bilder og annet materiale ("Materiale") innenfor rammen av Tjenesten. Brukeren er ansvarlig for materialet.

2.5 Brukeren er ansvarlig for å anskaffe, holde og vedlikeholde utstyr som kreves for å bruke tjenesten for egen regning. Dette inkluderer blant annet at brukeren er ansvarlig for å oppdatere enheten som brukes og programvaren som kreves for å bruke tjenesten og for å opprettholde en fungerende internettforbindelse.

2.6 Brukeren er ansvarlig for at informasjonen som gis i forbindelse med opprettelsen av brukerkontoen er nøyaktig og oppdatert. Brukeren er uavhengig ansvarlig for alle handlinger som gjøres på egen brukerkonto. Hvis du mistenker uautorisert tilgang til brukerkontoen din, må du endre passordet og kontakte oss.

3. Lisens

3.1 IST gir brukeren gjennom avtalen en begrenset, ikke-eksklusiv og ikke-overførbar lisens, til å installere og bruke tjenesten i løpet av avtalens periode på en kompatibel enhet som brukeren eier eller kontrollerer.

3.2 Hvis Bruker ikke overholder vilkårene i Avtalen, kan lisensen i punkt 3.1 ovenfor trekkes tilbake.

3.3 Din rett til å bruke tjenesten forutsetter at du personlig har en avtale med IST eller at en organisasjon som du får tjenesten gjennom, har inngått en avtale med IST. Hvis avtalen mellom deg og IST opphører, eller hvis avtalen mellom organisasjonen og IST opphører, opphører brukerens rett til å bruke tjenesten.

4. Brukerens bruk av tjenesten

4.1 Brukeren har rett til å laste ned og installere tjenesten på den tiltenkte enheten. Brukere som består av organisasjoner, har også rett til å tildele tjenesten til x-antall brukere som IST og organisasjonen har avtalt. Brukeren kan ha tilgang til tjenesten som en privat bruker, men kan også ha tilgang til utvidede deler av tjenesten gjennom en organisasjon.

4.2 Brukeren kan i forbindelse med tjenesten velge å gi andre brukere tilgang til materiale. Dette gjøres ved at brukeren deler materiale til en gruppe eller sender materiale direkte til en annen bruker.

4.3 Materiale som deles av brukeren i samsvar med pkt. 4.2 ovenfor, kan slettes når som helst. Imidlertid kan ikke slikt materiale som er delt og lagret av en annen bruker, bli opphevet i tillegg til materialet som brukeren delte i en gruppe for deretter å forlate gruppen uten å fjerne det delte og publiserte materialet tidligere. Materialet referert til i dette avsnitt 4.3 har ikke lenger kontroll over brukeren og kan derfor ikke bli gjenstand for sletting i samsvar med avsnitt 4.9 nedenfor.

4.4 Brukeren er ansvarlig for materialet og at brukeren har rett til å lagre, dele og administrere materialet i tjenesten. Videre er brukeren ansvarlig for at brukerne som brukeren legger til gruppen er kompetente og ellers har rett til tilgang til materialet som er delt av brukeren.

4.5 Tjenesten kan ikke brukes på en ulovlig måte, og brukeren er forpliktet til å overholde gjeldende lovverk, regler og retningslinjer ved all bruk av tjenesten og i publisering av materiale.

4.6 Brukeren skal være spesielt oppmerksom på materialet ikke skal:
(i) være diskriminerende, truende, hatefull, fornærmende eller baktalende og heller ikke oppleves som krenkende eller støtende for noen;
(ii) krenke rettigheter hos tredjepart;
(iii) bryter gjeldende lov; eller
(iv) inneholder personopplysninger som i henhold til gjeldende databeskyttelseslovgivning utgjør sensitive personopplysninger.e

4.7 Brukere som har invitert mindreårige til å bruke tjenesten innenfor rammen av brukerens egen brukerkonto, er forpliktet til å overvåke den mindreåriges bruk av tjenesten.

4.8 Materialet lagres i tjenesten så lenge brukeren har en aktiv brukerkonto. Brukeren er uavhengig av ansvar for å bestemme hvilket materiale brukeren ønsker å lagre, overføre til en annen bruker eller slette. Med hensyn til slikt materiale som Bruker velger å overføre til en annen Bruker eller slette, vil ikke slikt materiale lenger være tilgjengelig for Brukeren å kontrollere.

4.9 Ved avslutning av avtalen med brukeren, vil materiale som brukeren kan kontrollere og lagres innenfor rammen av tjenesten, bli slettet senest tre måneder etter oppsigelse av avtalen.

4.10 IST har rett, men er ikke forpliktet, til ensidig å redigere, blokkere eller slette eller på annen måte håndtere materiale som bryter avtalen.

4.11 Hvis brukeren bruker tjenesten i strid med avtalen eller på annen måte misbruker tjenesten, har IST rett til å ensidig sperre brukeren og retten til å slette brukerens brukerkonto (gjelder ikke skole-ID).

5. Forhold til andre vilkår

5.1 Disse vilkårene gjelder for tjenesten i standardversjonen. I tilfelle Brukeren velger å få tilgang til ytterligere tjenester i Tjenesten, kan spesifikke vilkår og betingelser gjelde i tillegg til disse Vilkårene. Slike tilleggstjenester kan for eksempel referere til forskjellige premiumtjenester og kjøp i Tjenesten.

5.2 Hvis disse vilkårene er uforenlige med eventuelle tilleggsvilkår knyttet til en tilleggstjeneste som nevnt i punkt 5.1 ovenfor, skal tilleggsbetingelsene ha forrang.

5.3 IST har inngått en avtale med Programvarebutikker om at disse skal gjøre det mulig for Brukeren av IST via programvarebutikken. I forbindelse med dette er brukeren forpliktet til å overholde de spesielle vilkårene som er satt av programvarebutikken. Ved å godta disse vilkårene, forplikter brukeren seg til å overholde de spesifikke vilkårene som er satt av programvarebutikken som følger:
(i) Brukeren forstår at vilkårene bare gjelder mellom brukeren og IST, og ikke mellom brukeren og programvarebutikken;
(ii) Bruker forplikter seg, i tillegg til disse vilkårene, å overholde eventuelle tredjeparts avtalevilkår;
(iii) Brukeren samtykker i at IST, og ikke Programvarebutikken, utelukkende er ansvarlig for Tjenesten og dens innhold, samt vedlikeholds- og supporttjenester relatert til Tjenesten;
(iv) Brukeren bekrefter at det er IST og ikke Programvarebutikken som er ansvarlig i samsvar med Vilkårene for krav, tap, skader, skader eller kostnader som følge av manglende overholdelse av garantier; och
(v) Brukeren samtykker i at IST, og ikke Software Store, er ansvarlig for eventuelle krav fra tredjepart angående brudd på åndsverk som kan tilskrives tjenesten og ditt eierskap eller bruk av det.

6. Ändringar i Tjänsten, priset och Avtalet

6.1 IST strävar efter att förbättra Tjänsten och förbehåller sig därmed rätten att göra uppdateringar och förändringar avseende Tjänsten.

6.2 Om Användaren har ingått avtal om tilläggstjänst har IST rätt att med 30 dagars skriftlig varsel, ändra priset för kommande prenumerationsperiod. Ändringar avseende pris för prenumerationstjänster tillhandahålls Användaren via Tjänsten och via den e-postadress som Användaren tillhandahållit IST i samband med skapande av Användarkonto. En prisändring godkänns av Användaren i samband med nästa inloggning i Tjänsten eller vid fortsatt användande av tilläggstjänsten. Användaren har dock alltid rätt att säga upp prenumerationen och frånträda Avtalet till upphörande vid slutet av den prenumerationsperiod som Användaren har betalat för.

6.3 IST förbehåller sig rätten att ensidigt och närsomhelst ändra eller göra tillägg i dessa Villkor och eventuella villkor som avser tilläggstjänst. Sådana villkorsändringar som inte är till uppenbar fördel för Användaren, tillhandahålls Användaren genom publicering i Tjänsten samt via e-post, senast 30 dagar innan villkorsändringen träder ikraft. Sådan villkorsändring som avses i denna punkt 6.3, godkänns av Användaren i samband med nästa inloggning i Tjänsten eller vid fortsatt användning av Tjänsten.

6.4 Villkorsändringar som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut kan dock meddelas av IST med direkt ikraftträdande.

7. Immateriella rättigheter

7.1 Samtliga immateriella rättigheter som exempelvis tekniska lösningar avseende Tjänsten tillhör IST eller tredje part med vilka IST samarbetar. Sådant innehåll avser bland annat text, illustrationer, grafik, logotyper, knappikoner, videos, bilder, databaser, programvara, källkod och dylikt. Till undvikande av missförstånd, har IST inte rätt till Användarens Material.

7.2 Användaren får endast använda de immateriella rättigheterna inom ramen för Tjänsten. Användaren har således inte rätt att förändra Tjänsten på något sätt, kopiera, anpassa, hyra ut, låna ut, sälja, underlicensiera eller på annat sätt distribuera eller överlåta innehållet i Tjänsten.

8. Tillgänglighet

8.1 Tjänsten är normalt tillgänglig dygnet runt alla dagar i veckan. Trots att IST strävar efter att tillhandahålla Användaren Tjänsten utan teknisk störning, kan IST inte garantera att Tjänsten alltid kommer att vara fullt tillgänglig eller fungera felfritt. Tjänsten kan från tid till annan vara helt eller delvis otillgänglig för Användaren. Om IST avser att utföra planerade avbrott i Tjänsten med anledning av uppdateringar, förbättringar, underhåll eller likande åtgärder, kommer IST, om möjligt att informera Användaren om det planerade avbrottet eller störningen som detta föranleder.

8.2 IST förbehåller sig även rätten att helt eller delvis och utan föregående meddelande, spärra Tjänsten för sådan Användare som IST misstänker utför åtgärder enligt nedan:
(i) obehörigen nyttjar annan Användares inloggningsuppgifter;
(ii) använder Tjänsten i strid mot Avtalet eller har för avsikt att använda Tjänsten i strid med gällande lagstiftning; eller
(iii) använder Tjänsten på sådant sätt att IST eller tredje person kan orsakas skada.

9. Ansvar och ansvarsbegränsning

9.1 Tjänsten tillhandahålls Användaren i befintligt skick och Användaren är självständigt ansvarig för användandet av Tjänsten och den Enhet, programvara eller annan utrustning som krävs för att möjliggöra användande av Tjänsten.

9.2 IST ansvarar inte för den skada som uppkommer genom att Användaren använder Tjänsten i strid med Avtalet eller med anledning av att Användaren inte följt de särskilda villkoren som Programvarubutiken uppställt.

9.3 IST ger inga garantier om Tjänsten och dess innehåll eller funktion. IST friskriver sig från samtliga uttryckliga, underförstådda eller lagstadgade garantier. IST ansvarar inte heller för Material som Användaren tillhandahållit IST inom ramen för Tjänsten eller för eventuell radering av Användarens Material.

9.4 IST ansvarar endast för direkta skador som åsamkats Användaren om IST förfarit grovt vårdslöst eller med uppsåt eller att sådant ansvar följer av tvingande lagstiftning.

9.5 Obeaktat av vad som stadgas i punkt 9.4 ovan, är IST aldrig ansvarig att ersätta Användaren om skadan som orsakats Användaren varit utom IST:s kontroll.

9.6 Användaren är skyldig att hålla IST skadelös för skada som orsakas IST med anledning av hur Användaren använder Tjänsten.

10. Ångerrätt

Användaren godkänner genom att acceptera Villkoren, att Användaren inte har någon ångerrätt eftersom att Tjänsten levereras omedelbart till Användaren och att Användaren därmed anses påbörja användandet av Tjänsten direkt i samband med nedladdning.

11. Överlåtelse

11.1 IST har rätt att utan föregående samtycke från Användaren, helt eller delvis, överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet.

11.2 Användaren har inte rätt att utan föregående skriftligt samtycke från IST, helt eller delvis, överlåta sina rättigheter enligt Avtalet.

12. Personuppgifter och cookies

12.1 I samband med att IST tillhandahåller Tjänsten är det nödvändigt för IST att samla in och behandla vissa personuppgifter avseende Privatanvändare och kontaktpersoner och representanter för en Organisation.

12.2 IST är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som du som Användare lämnar till IST i samband med registrering av Användarkontot inom ramen för Tjänsten.

12.3 Mer information om hur IST behandlar dina personuppgifter finns i vår Integritetspolicy.

12.4 IST använder cookies för Tjänsten och på Webbplatsen. Mer information om vår användning av cookies finns i vår Cookie Policy.

13. Avtalstid och uppsägning

13.1 Avtal som har ingåtts mellan IST och Användaren enligt punkt 2.1 är giltigt tillsvidare, så länge Användaren nyttjar Tjänsten.

13.2 Användaren kan närsomhelst säga upp Avtalet till omedelbart upphörande. Uppsägning sker genom att följa instruktionerna i Tjänsten eller via e-post enligt nedan.

13.3 IST kan närsomhelst säga upp Avtalet att upphöra med 30 dagars uppsägningstid. Sådan uppsägning meddelas Användaren via Tjänsten eller via e-post.

13.4 IST har rätt att omedelbart och utan skriftligt meddelande, säga upp Avtalet i de fall som omfattas av punkt 8.2 eller om Användaren använder Tjänsten i strid med vad som stadgas i punkt 4.  IST har även rätt att säga upp Avtalet enligt denna punkt 13.4 för det fall att Användaren inte varit aktiv i Tjänsten under en period om ett år, förutsatt att betalning för Tjänsten inte skett för längre period, eller om Användaren påbörjat en registrering av Användarkonto som inte har fullföljts inom en månad från påbörjad registrering.

14. Övrigt

14.1 Skulle någon bestämmelse i Avtalet befinnas ogiltig, ska detta inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt utan ska, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts utbyte av eller prestation enligt Avtalet, skälig jämkning i Avtalet ske.

14.2 Parts underlåtenhet att nyttja någon rättighet enligt Avtalet eller underlåtenhet att påtala visst förhållande hänförligt till Avtalet ska inte innebära att part frånfallit sin rätt i sådant avseende.

15. Tvist och tillämplig lag

15.1 Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal.

15.2 Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska avgöras i allmän domstol. Tvist kan även prövas av Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), vars beslut är en rekommendation om hur tvisten bör lösas.

16. Kontaktuppgifter

IST Group AB
Ingelstadvägen 9
352 34 Växjö
Send mail