Användarvillkor

Användarvillkor ver. 2022:1 uppdaterades 2022-12-31.

Dessa Användarvillkor reglerar förhållandet mellan IST Group AB och privatpersoner som använder IST Group AB:s tjänster.

Genom att installera eller använda applikation eller webbtjänst som tillhandahålls av IST Group AB accepteras de användarvillkor som följer av detta avtal. Användarvillkoren är bindande avtalsvillkor och blir giltiga vid installation och/eller användande av IST Group AB:s applikation/tjänst.

Användare ska även bekräfta att denne tagit del av IST Group AB:s Integritetspolicy innan installation eller användande.

1. Allmänt

1.1 Användarvillkoren är tillämpliga när IST Group AB (nedan ”IST”) org. nr 556254-0806, Ingelstadsvägen 9, 352 34 Växjö, tillhandahåller applikationer och webbtjänster (nedan ”Tjänsten”). Syftet med tjänsterna är att underlätta för samverkan och planering i samband med barns skolgång.

1.2 Tjänsterna tillhandahålls via IST:s hemsida https://isthome.se/ och genom mobila applikationer for iOS och Android. Användarvillkoren är tillämpliga oavsett från vilken plattform Tjänsten tillhandahålls.

1.3 Tjänsten är avsedd att användas av privatpersoner. Det är inte tillåtet att utge sig för att vara någon annan person. En användare får inte registreras för ett datorprogram, en så kallad bot.

1.4 Tjänsten tillhandahålls kostnadsfritt för privatanvändare i sitt standardutförande.

1.5 Person under 18 år får inte utan målsmans godkännande använda Tjänsten och därmed ingå avtal om Tjänstens användande.

1.6 Tjänsten kan användas på en mobiltelefon, surfplatta eller annan avsedd enhet (nedan "Enhet”).

2. Om Tjänsten

2.1 Innan Tjänsten kan användas krävs det att användaren verifieras genom att skapa ett konto med angivande av e-postadress samt ett lösenord som väljs av användaren. Det är användarens ansvar att förhindra obehörig åtkomst till lösenord och användarkonto. Ett alternativ till att skapa ett konto för verifiering, är att användaren verifierar sig med Skol-id.

2.2 Inom ramen för Tjänsten kan användaren bjuda in andra personer att använda Tjänsten. Inbjudna användare skapar ett personligt konto enligt punkt 2.1. .

2.3 Användaren kan använda Tjänsten för att ladda upp, publicera, spara och dela bilder, texter, dokument, kommentarer videos och foton. Användaren har ansvar för det som laddas upp av användaren.

2.4 IST ansvarar inte för den utrustning som användaren behöver för att kunna nyttja Tjänsten. Användaren är ansvarig för att dennes Enhet är uppdaterad med den programvara som krävs för att Tjänsten ska kunna nyttjas.

2.5 Användaren ansvarar för att de uppgifter som lämnas i samband med att användarkontot skapas är korrekta och därefter uppdaterade.

2.6 Användaren ansvarar for samtliga åtgärder som vidtas under dennes användarkonto. Vid misstanke om obehörig åtkomst till användarkontot är användaren skyldig att kontakta IST.

3. Licens

3.1 Genom att godkänna användarvillkoren ges användaren en begränsad, icke-exklusiv och icke överlåtbar, licens för installation och nyttjande Tjänsten under avtalets giltighetstid

3.2 Om användaren inte följer användarvillkoren kan licensen under punkt 3.1 komma att återkallas.

3.3 Om avtalsförhållandet upphör har användaren inte längre rätt att nyttja Tjänsten.

4. Användning av Tjänsten

4.1 Användaren har efter godkännande av användarvillkoren rätt att ladda ner, installera och nyttja Tjänsten. Användaren ansvarar självständigt för material som användaren lägger till i Tjänsten. Detta ansvar omfattar att tillse att användaren har rätt att lagra, dela och hantera materialet i Tjänsten. Material lagras i Tjänsten så länge användaren har ett aktivt användarkonto. Vid radering av material eller vid överföring av material till annan användare upphör användarens kontroll över materialet.

4.2 Användaren kan inom ramen for Tjänsten välja att ge tredje man tillgång till användarens material i Tjänsten. Detta görs genom att Användaren delar material till en grupp eller att material skickas direkt till annan användare.

4.3 Material som användaren delat enligt punkt 4.2 kan närsomhelst raderas av användaren. Material som delats och därefter sparats av annan användare kan inte återkallas. Material som delats i en grupp kan inte tas bort om användaren går ur gruppen utan att dessförinnan ta bort det delade och publicerade materialet.

4.4 Användaren är skyldig att följa gällande lagstiftning, regler och riktlinjer vid all användning av Tjänsten samt vid publicering av material.

4.5 Användaren ska särskilt beakta att materia som publiceras inte bryter mot god sed, såsom material som är
• diskriminerande, hotfullt, hatiskt, rasistiskt, kränkande eller utgör förtal, eller uppfattas som stötande eller förargelseväckande för någon;
• våldsbejakande eller innehåller våld;
• utgör intrång i tredje mans rättigheter; eller
• står i strid med gällande lagstiftning.

4.6 Användare uppmanas att rapportera till IST om det förekommer material som bryter mot vad som angetts i punkt 4.4-4.5 eller på annat sätt står i strid med användarvillkoren.

4.7 Vid upphörande av avtalsförhållandet mellan IST och användaren kommer material som användaren lagrat inom ramen for Tjänsten att raderas av IST senast efter tre månader från avtalets upphörande. IST raderar inte per automatik material som användaren delat. Användare kan begära att sådant material raderas genom att specificera vilket material som omfattas av begäran. Sådant material som användaren delat och som därefter sparats av annan användare kan inte bli föremål för radering.

4.8 IST äger rätt att, men är inte skyldigt, att ensidigt redigera, blockera, radera eller på annat sätt hantera material som bryter mot användarvillkoren.

4.9 Om användaren använder Tjänsten i strid med användarvillkoren eller på annat satt missbrukar Tjänsten har IST ratt att spärra användaren samt radera användarens konto.

5. Förhållande till andra villkor

5.1 Användarvillkoren gäller för Tjänsten i sitt standardutförande. För det fall att användaren väljer att ta del av eventuella tilläggstjänster kan särskilda villkor gälla som tillägg till dessa villkor. Sådana tilläggstjänster kan exempelvis avse olika premiumtjänster och köp inom Tjänsten.

5.2 Om användarvillkoren är oförenliga med eventuella tilläggsvillkor som avser en tilläggstjänst ska tilläggsvillkoren äga företräde.

6. Villkorsändringar

6.1 IST äger rätt att göra uppdateringar och förändringar avseende Tjänsten under avtalstiden.

6.2 Om användaren har ingått avtal om tilläggstjänst, prenumerationstjänst eller annan tjänst som kostar har IST rätt att ändra priset for kommande tidsperiod. IST ska informera om ändringen med 30 dagars varsel. Ändringar avseende pris tillhandahålls användaren skriftligt, t.ex. via Tjänsten eller via den e-postadress som användaren angivit i samband med skapande av användarkonto.

6.3 IST förbehåller sig rätten att ensidigt och närsomhelst ändra eller göra tillägg i användarvillkoren och eventuella villkor för tilläggstjänst. Sådana villkorsändringar som inte är till uppenbar fördel for användaren tillhandahålls användaren skriftligt med 30 dagars varsel, t.ex. via Tjänsten eller via den e-postadress som användaren angivit i samband med skapande av användarkonto.

6.4 Villkorsändringar som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut kan meddelas av IST som omedelbart gällande avtalsvillkor.

7. Immateriella rättigheter

7.1 Samtliga immateriella rättigheter avseende Tjänsten tillhör IST eller tredje part med vilken IST samarbetar. Sådant innehåll avser bland annat text, illustrationer, grafik, logotyper, knappikoner, videos, bilder, programvara, källkod och dylikt.

7.2 IST äger inte rätt till användares material.

7.3 Användare har inte rätt att förändra, kopiera, anpassa, hyra ut, låna ut, sälja, underlicensiera eller på annat satt distribuera eller överlåta innehållet i Tjänsten.

8. Tillgänglighet

8.1 Tjänsten är normalt tillgänglig dygnet runt alla dagar i veckan. IST kan inte garantera att Tjänsten alltid kommer att vara fullt tillgänglig eller fungera felfritt. Tjänsten kan från tid till annan vara helt eller delvis otillgänglig for användaren. IST kommer om möjligt att informera användare inför planerade avbrott i Tjänsten med anledning av uppdateringar, förbättringar, underhåll eller likande åtgärder.

8.2 IST förbehåller sig rätten att helt eller delvis och utan föregående meddelande spärra Tjänsten for användare som IST misstänker utför åtgärder enligt nedan:
• obehörigen nyttjar annan användares inloggningsuppgifter;
• använder Tjänsten i strid mot gällande avtalsvillkor; eller
• använder Tjänsten på sådant satt att IST eller tredje person kan orsakas direkt eller indirekt skada.

9. Ansvar och ansvarsbegränsning

9.1 Användaren är självständigt ansvarig för användandet av Tjänsten och den enhet, programvara eller annan utrustning som krävs for att möjliggöra användande av Tjänsten.

9.2 IST ansvarar inte för den skada som uppkommer genom att användaren använder Tjänsten i strid med användarvillkoren.

9.3 IST lämnar inga garantier om Tjänsten och dess innehåll eller funktion.

9.4 IST ansvarar endast for direkta skador som drabbat
användaren om IST förfarit grovt vårdslöst eller med uppsåt eller att sådant ansvar följer av tvingande lagstiftning.

9.5 IST är aldrig ersättningsskyldigt gentemot användaren om skadan som orsakats användaren varit utom IST:s kontroll eller med anledning av hur användaren nyttjat tjänsten om det varit i strid med användarvillkoren.

10. Ångerrätt

Användaren accepterar användarvillkoren när konto skapas enligt punkt 2.1 nedladdning av Tjänsten. På grund av att Tjänsten levereras omedelbart ska Tjänsten anses konsumerad omgående och användaren har således inte någon ångerrätt.

11. Överlåtelse

11.1 IST får överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt användarvillkoren till annan juridisk person.

11.2 Användaren har inte rätt att utan föregående skriftligt samtycke från IST, helt eller delvis, överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt användarvillkoren.

12. Personuppgifter och cookies

12.11 I samband med att IST tillhandahåller Tjänsten är det nödvändigt för IST att samla in och behandla vissa personuppgifter.

12.2 IST är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som användare lämnar till IST i samband med registrering av användarkonto inom ramen for Tjänsten.

12.3 Mer information om hur IST behandlar dina personuppgifter finns i vår Integritetspolicy.

12.4 IST använder cookies for Tjänsten och på Webbplatsen. Mer information om vår användning av cookies finns i vår Cookie Policy.

13. Avtalstid och uppsägning

13.1 Avtal som har ingåtts mellan IST och användare är giltigt tills vidare.

13.2 Användare kan närsomhelst säga upp avtalsförhållandet till omedelbart upphörande. Instruktioner för uppsägning tillhandahålls i Tjänsten eller per e-post efter begäran från användaren.

13.3 IST kan närsomhelst säga upp avtalsförhållande att upphöra med 30 dagars uppsägningstid under följande omständigheter:
• något förhållande som anges i punkt 8.2 föreligger;
• Tjänsten används i strid med punkt 4;
• Användare har varit inaktiv i 12 månader; eller
• Användare har påbörjat en registrering men inte fullföljt densamma inom 30 dagar.
Uppsägning meddelas användaren skriftligt, till exempel via Tjänsten eller per e-post.

14. Övrigt

14.1 Skulle någon bestämmelse i användarvillkoren befinnas ogiltig, ska detta inte innebära att avtalet i dess helhet är ogiltigt. Skälig jämkning ska ske i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts utbyte av avtalsförhållandet.

14.2 Parts underlåtenhet att nyttja någon rättighet enligt Avtalet eller underlåtenhet att påtala visst förhållande hänförligt till Avtalet ska inte innebära att part frånfallit sin rätt i sådant avseende.

15. Tvist och tillämplig lag

15.1 Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal.

15.2 Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska avgöras i allmän domstol med Växjö tingsrätt som första instans alternativt enligt forum som följer av tvingande nationell lagstiftning. Tvist kan prövas av Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). ARN:s beslut är inte bindande utan en rekommendation om hur tvisten bör lösas.